NTG-asyl & integration går igenom årets motioner om integration

2006-11-06

Den 31 oktober 2006 slutade den allmänna motionstiden. Då hade Riksdagens ledamöter lämnat in 2 419 motioner, vilket var 1 945 färre jämfört med förra året. Motionerna/förslagen till Riksdagen om integration är i år relativt få. Två tar upp bredare frågor om integrationspolitik medan majoriteten handlar om mer specifika sakfrågor.

 

Mest ambitiösa är Vänsterpartiet (Lars Ohly m.fl.) som i Motion 2006/07:1514 (Integrationspolitik - mot rasism och diskriminering) presenterar ett helt integrationspolitiskt program. Vänsterpartiet beskriver det svenska samhället som ett klassamhälle med en tydlig etnisk prägel. Därför vill de skrota integrationspolitiken och istället bekämpa orättvisor genom att utmana rådande maktförhållanden.

Precis som de andra Riksdagspartierna vill Vänsterpartiet bedriva integrationspolitiken inom den generella politiken med åtgärder för att stoppa diskriminering. Motionen visar att alla svenska riksdagspartier i princip är överrens om de grundläggande principerna bakom integrationspolitiken. Även den borgerliga majoritetsregeringen skulle hålla med Vänsterpartiet när de skriver att det egentligen inte finns en ”särskild integrationspolitik som på egen hand kan skapa integration utan att samtidigt beröra andra politiska områden.” (sid.10) Därför är det inte oväntat att Vänsterpartiet håller med om regeringens problembeskrivning att den tidigare integrationspolitiken i alltför för stor utsträckning kommit att handla om säråtgärder.

I förhållande till Regeringens budgetproposition föreslår Vänsterpartiet en långsammare avveckling av Integrationsverket. De föreslår att Integrationsverket skall finnas kvar till 1 juli 2008 och att det därefter kan avvecklas. Anledningen till det är att de vill utreda avvecklingen mer noggrant. I förhållande till regeringens budget föreslår Vänsterpartiet också ökat stöd till riksorganisationer bildade på etnisk grund och de lokala antidiskrimineringsbyråerna samt fortsatt oförminskat stöd till Centrum mot Rasism. Förutom de förslag som direkt förhåller sig till regeringens budgetproposition innehåller motionen ytterligare 53 konkreta förslag för att förbättra integrationen.

Veronica Palm (s) lägger, tillsammans med sina socialdemokratiska riksdagskollegor från Stockholm, i motionen Jämlikhet och integration (2006/07:C359) fram förslag för bättre integration inom tre områden: bostäder, arbetsmarknad och skola.

Inom boendet handlar förslagen om att värna hyresrätten. Motionärerna vill bland annat att hyresvärdarna ska överlåta delar av sitt bestånd till de kommunala bostadsförmedlingarna och underlätta nybyggnationer av hyresrätter.

Inom arbetsmarknadsområdet handlar förslagen om att förbättra introduktionen för nyanlända invandrare och en effektivare arbetsmarknadspolitik som kommer invandrade till del. Inom skolan har förslagen inriktning på riktade resurser efter behov, till exempel till skolor i storstädernas förorter.  

De mer avgränsade motionerna handlar om rad olika saker:

Några av remisserna handlar om att särskilt uppmärksamma situationen och öka kunskapen för särskilda grupper eller sektorer.

Göte Wahlström (s) (motion 2006/07:A298) tillkännager för regeringen att han vill ha mer fokus på arbetsmarknadspolitiska insatser för kvinnor med utländsk bakgrund.

Birgitta Ohlsson och Barbro Westerholm (fp) (motion 2006/07:A286) lämnar tre förslag på riksdagsbeslut för att uppmärksamma lesbiska och bisexuella invandrarkvinnors livsvillkor.

Lena Olsson m.fl. (v) tar i sin motion 2006/07:1643 Rättvist rättsväsende, upp frågan om etnisk diskriminering i rättsväsendet.

En del av motionerna vill att staten ska ha en mer aktiv roll för att främja integration.

Ameer Sachet m.fl. (s) som föreslår (motion 2006/07:A342) att det bör inrättas Länsexperter för integrationsarbetet.

Elisebeht Markström m.fl. (s) vill öka statens ansvar för diskrimineringsfrågorna genom att ge länsstyrelserna tillsynsavtal. (motion 2006/07:1473)

Karla López m.fl. (mp) har motionerat om att införa en förordning som ställer krav på handlingsplaner mot diskriminering hos alla myndigheter (motion 2006/07:A308)

Désirée Pethrus Engström och Rosita Runegrund (kd) (motion 2006/07:1820) föreslår en nationell handlingsplan och andra insatser mot hedersrelaterat våld.

Nikos Papadopoulos (s) (motion 2006/07:Ju248) vill ha kvotering av nämndemän med invandrarbakgrund till sveriges domstolar)

Några motionärer uppmärksammar frågor om skola och religion.

Yilmaz Kerimo (s) vill (motion 2006/07:Ub324 Religiösa friskolor) förstärka kommunernas inflytande vid etablering av friskolor

Luciano Astudillo (s) (motion 2006/07:Ub284) vill inrätta teologisk imamutbildning på högskolenivå.

Mikael Oscarsson (kd) vill, appropå traditioner i nya mångetniska Sverige, att regeringen ska tydliggöra de bestämmelser som rör skolväsendet så att kyrkolokaler ska kunna användas för t.ex. skolavslutningar. (motion 2006/07:Ub241)

Några motioner syftar till att utökade rättigheter för personer med utländsk bakgrund.

Karla López m.fl. (mp) (motion 2006/07:K258) vill ha en ändring i vallagen som gör att alla invandrare behandlas lika när det gäller rösträtt i lokalval.

Helene Petersson m.fl. (s) (motion 2006/07:1648) vill se över möjligheten att utöka rätten till undervisning i svenska som andraspråk att gälla även i förskolan.

Andra motionärer betonar istället skyldigheterna:

Marietta de Pourbaix-Lundin och Inger René (m) motionerar (2006/07:Sf250) om en ändring i lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap så att test av kunskaperna i svenska språket ingår som ett kriterium för att få svenskt medborgarskap.

Och så till sist tre andra motioner:

Ulrika Karlsson (m) motionerar (2006/07:K244) om att föra över frågor om integrationspolitik från socialförsäkringsutskottet till arbetsmarknadsutskottet

Kent Härstedt m.fl. (s) menar att riksdagen bör tillsätta en parlamentarisk kommitté som får i uppdrag att arbeta brett och förutsättningslöst med att hitta vägar för att minska utbredningen av rasism, främlingsfientlighet och främlingsrädsla. (motion 2006/07:1617)

Per Bolund m.fl. (mp) (motion 2006/07:Kr238) vill att även svenskar med namn av utländsk härkomst skall få namnsdagar i Sverige. 

Redigerad 2006-11-06 16.26

Henrik.emilsson@temaasyl.se