Sysselsättning för asylsökande - minskat deltagande i obligatorisk verksamhet trots högre mål

2006-11-10

Migrationsverket har gjort en uppföljning av den organiserade sysselsättningen, dvs den verksamhet som innefattar bland annat svenskundervisning, annan utbildning eller praktik och som i princip är obligatorisk för alla asylsökande under väntan på beslut i asylärendet. Uppföljningen är angelägen särskilt med tanke på de mål och den plan för verksamheten som bland annat redovisades i verkets egen utredning från år 2005, Kvalitets- och kvantitetsmål för organiserad sysselsättning för asylsökande.

Enligt dessa mål förväntades 75 procent av de asylsökande delta i den organiserade sysselsättningen under 2006, dvs en betydligt högre andel än tidigare. Av den nu aktuella uppföljningen framgår emellertid att andelen deltagare i stället har minskat från 43 procent 2005 till mellan 37 och 41 procent under innevarande år.

Nya mål…

I maj 2005 presenterade Migrationsverket en utredning med ett antal kvantitativa och kvalitativa mål för den organiserade sysselsättningen som ersatte den organiserade verksamheten för asylsökande från och med 2006. I utredningen konstateras bland annat att andelen asylsökande som deltog i Organiserade verksamhet (OV) endast var 43 procent.

…men sämre utfall

I de nu aktuella mätningarna för 2006 har andelen som deltagit i någon form av organiserad sysselsättning sjunkit till mellan 37 och 41 procent (beroende på mättillfälle). Man konstaterar också i rapporten: ”Resultaten skiljer sig därmed inte nämnvärt från de mätningar som genomfördes förra året, det vill säga en stor del av de asylsökande deltar, av olika anledningar, inte i den organiserade sysselsättningen”.

Trots att man i den nya uppföljningen säger sig använda en bättre mätmetod, saknar cirka 7 000 personer helt registrering och för 2 200 personer är sysselsättningen okänd, detta av en totalpopulation på omkring 22 000 respektive 10 000 (antalet registrerade i åldern 18 – 64 år respektive personer med öppet grundärende eller överklagningsärende).

Kvalitativ uppföljning positiv…

Under hösten 2006 genomfördes också en kvalitativ studie av verksamheten. Genom en enkätstudie och genom besök på plats i utbildningslokalerna fick man bland annat en bild av hur de asylsökande uppfattar verksamheten. Majoriteten av deltagarna är nöjda med verksamheten. Hela 96 procent svarade ja på frågorna ”Har du nytta av utbildningen?” och ”Har du möjlighet att få hjälp av en lärare?”.  Genom besöken på plats avsåg man också att kontrollera hur de utbildningsanordnare som kontrakterats följde avtal och studieplaner etc.

…men resultatet osäkert

I uppföljningsstudien påpekas svårigheterna med att använda en enkätundersökning för en målgrupp med svaga eller i vissa fall obefintliga kunskaper i svenska. Här förs dock också ett resonemang om värdet av att den asylsökande skall få uttrycka sin uppfattning om skolan och att enkäten i sig kan stimulera en diskussion mellan lärare och elever. En mera gedigen kvalitetssäkring av undervisningen förutsätter dock bättre utvecklade och anpassade instrument och indikatorer.