Kompletterande högskoleutbildningar för invandrade akademiker – Högskoleverket rekommenderar fortsatt och förstärkt arbete på universitet och högskolor

2006-11-13

En av de viktigaste frågorna för integrationen är att lyckas tillvarata den kompetens som invandrare har med sig till Sverige. Detta gäller inte minst invandrade akademiker där en effektiv introduktion till arbetsmarknaden kan förenkla vägarna in på arbetsmarknaden.

Högskoleverket presenterade för ett tag sedan två rapporter som ger en bra överblick över dagens insatser för invandrade akademiker på universitet och högskolor.

Aspirantutbildningen vid Malmö högskola och Linköpings universitet får beröm

Den första rapporten, Invandrarakademi och aspirantutbildning – erfarenheter av kompletterande utbildning för invandrade akademiker (Högskoleverket Rapport 2006:35), är en utvärdering av den komplet­terande utbildning som sedan 2002 riktats till invandrade akademiker vid tre lärosäten – Linköpings univer­sitet, Malmö högskola och Högskolan i Borås. Sammanlagt har ca 500 indi­vider studerat på den utbildning som erbjudits, huvudsakligen i form av as­pirantutbildning, för vilken en särskild förordning SFS 1995:889 (Förordning om särskild teoretisk och praktisk utbildning vid universitet och högskolor) finns utarbetad.

Malmö högskola och Linköpings universitet får mycket beröm i utvärderingen. Malmö högskolas aspirantutbildning bygger, förutom på språkträning, på intensiv karriärvägledning och kvalificerad praktik. Linköpings universitet bedriver aspirantutbildning med tre inriktningar: mot lärare, mot läkare och mot övriga akademiska yrken. Båda institutionerna är, enligt Högskoleverket, framgångsrika när det gäller att etablera sina aspirantstudenter på arbetsmarknaden. Däremot uppfyller invandrarakade­min i Borås endast i ringa grad målsättningarna för kompletterande utbildning av invandrade akademiker genom aspirantutbildning, men dess erfa­renheter är enligt Högskoleverket betydelsefulla och dess utvecklingsprogram relevant och genomtänkt och värt att stödja.

Högskoleverket rekommenderar fortsatt finansiering

Utvärderingen har visat att institutionerna har utvecklat meto­der och förhållningssätt som är effektiva för att integrera invandrade akade­miker i det svenska arbetslivet. Det är angeläget att den kompetens, som genom aspirantut­bildningarna utvecklats vid lärosätena tillåts befästas och fördjupas genom fortsatt resurstilldelning. Granskningsgruppen anser också att det är ställt utom tvivel att det är inom den högre utbildningen och högskolan som invandrade akademiker bäst fin­ner vägarna till den svenska arbetsmarknaden.

Övriga insatser för att komplettera utbildningar minskar

Den andra rapporten, Kartläggning och analys av kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker – 2005 (Högskoleverket 2006), är en kartläggning av övriga kompletterande högskoleutbildningar för utländska akademiker. Förvånande nog har antalet kompletterande utbildningar och därmed antalet studenter har minskat.

I kartläggningen visar att 15 lärosäten har någon form av kompletterande högskoleutbildning. De flesta utbildningarna är uppdragsutbildningar och länsarbetsnämnderna är sammantagna den största enskilda beställaren. De vanligaste utbildningarna är inriktade mot undervisningssektorn samt sektorn vård och omsorg samt medicin. Det är stor spännvidd i utbildningarnas omfattning - i princip från 5 poäng/veckor (Didaktik för modersmålslärare, HiG) upp till ca 2 år (kompletteringsutbildning för jurister, GU).

Rapporternas rekommendationer

Rapporterna ger en rad konkreta rekommendationer för det fortsatta arbetet med kompletterande utbildning för invandrade akademiker och deras etablering i det svenska ar­betslivet:

* Kompletterande utbildning för utländska akademiker bör frikopplas från arbetsmarknadspolitiska åtgärder och bristyrkesproblematik.

* Insatser för invandrade akademiker är mest effektiva vid universitet och högskolor. Koncentrera därför arbetet för att integrera invandrade akade­miker till dessa.

* Gör kompletterande utbildning för invandrade akademiker till en reguljär verksamhet inom högskolan.

* Öronmärkta medel bör tillföras ett begränsat antal lärosäten, som tillhandahåller kompletteringsutbildningar inom ett bredare utbildnings- och yrkesområde än vad som är möjligt inom AMS regelverk

* Bevara och utveckla den kompetens som vunnits i arbetet med invand­rade akademiker.

* Sammanför och förenkla de regelverk som berör insatser för breddad re­krytering.

* Ändra reglerna för studiefinansiering så att invandrade akademiker får re­alistiska förutsättningar för att bedriva kompletterande utbildning.

henrik.emilsson@temaasyl.se