Rapport från EU-Kommissionen om genomförandet av direktivet för likabehandling oavsett ras och etnicitet

Rapporten (KOM(2006) 643 slutlig) är en lägesbeskrivning om hur medlemsländerna genomfört direktivet om likabehandling (2000/43/EG).

EU:s lagstiftning antogs för sex år sedan för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Denna lagstiftning har, enligt Kommissionen, avsevärt bidragit till att öka skyddet mot diskriminering för människor i hela Europeiska unionen. Rapporten tar upp direktivets verkan, problem i samband med införlivandet, spridning av information, hävdande av rättigheter, jämlikhetsorganens, arbetsmarknadsparternas och de icke-statliga organisationernas roll, positiv särbehandling och rekommendationer för framtiden.

Kommissionen konstaterar att de flesta medlemsstaterna nu införlivat direktivet i sin nationella lagstiftning men att det är för tidigt att utvärdera effekterna.

Hittills har inte någon nationell domstol begärt förhandsavgörande från EG-domstolen i något ärende, och det är bara EG-domstolen som kan ge definitiv vägledning om hur bestämmelserna i direktivet skall tolkas.

Kommissionen säger sig också vara medveten om att det inte räcker med enbart lagstiftning för att förhindra diskriminering och främja jämlikhet. Den har lagt fram en rad förslag till fortsatta åtgärder i sitt meddelande Icke diskriminering och lika möjligheter för alla – en ramstrategi, som antogs i juni 2005. År 2007 har också utsetts till Europeiska året för lika möjligheter för alla. Det är, enligt Kommissionen, ett mycket effektivt sätt att öka medvetenheten om rätten till icke-diskriminering, och det skall fungera som en katalysator för åtgärder på nationell nivå.

henrik.emilsson@temaasyl.se