On-linediskussion om flyktingars rättigheter och skyldigheter. Brittiskt forskningsprojekt om flyktingars ställning i samhället

2006-11-01

Månadens projekt november 2006

ICAR, en informations- och forskningsorganisation på School of Social Sciences, City University i London, har nyligen startat forskningsprojektet Refugee rights and responsibilities. Projektet behandlar bland annat flyktingars situation och ställning i mottagarlandet med utgångspunkt från en on-linediskussion om deras rättigheter och skyldigheter.

Vilka möjligheter har flyktingar och asylsökande att göra sin röst hörd, hur förhåller de sig till och hur kan de påverka de rättigheter och skyldigheter som erbjuds, hur kan de återskapa, vidmakthålla och utveckla en identitet och egenmakt utifrån dessa?

Ett inlägg i debatten om multikulturalism, medborgarskap och identitet

Frågor om immigration, medborgarskap, nationell identitet och välfärd är ofta återkommande inom såväl akademisk forskning och media som politiska debatter i Storbritannien. I den mån diskussionen berör integration av flyktingar är den ofta polariserad: den ena sidan förespråkar flyktingars rättigheter med utgångspunkt i folkrätten, den andra sidan uttrycker en misstro mot hela konceptet om asyl. Av den senare gruppen uppfattas asyl som en migrationsväg bland andra, och följaktligen ställs höga krav på flyktingar att visa sin tacksamhet gentemot värdlandet. Flyktingars egna röster saknas nästan helt i det offentliga rummet, vilket även konstaterades i det brittiska inrikesministeriets utredningen Integration matters: a National Strategy for Refugee Integration från 2005.

Med tanke på Equal-programmets betoning av ett underifrånperspektiv och av att låta utsatta grupper komma till tals på lika villkor – i detta fall asylsökande och flyktingar – är projektets målsättning särskilt intressant och viktig: att ge flyktingar en röst i debatten om medborgarskap och multikulturalism.

Tre steg för att ge flyktingar en röst

Projektet genomförs i tre faser. Den första fasen utgör en teoretisk studie av den rådande debatten om multikulturalism och medborgarskap i Storbritannien, och den teoretiska grunden för denna. Ambitionen är att undersöka i vilken mån man finner att flyktingars situation och röster återspeglas i debatten. 

Utgående från denna undersökning kommer i den andra fasen fyra olika
on-line-diskussioner föras på organisationens hemsida om några centrala frågor beträffande flyktingars och asylsökandes rättigheter och skyldigheter. Diskussionerna inleds med ett inlägg från någon av ICAR:s medarbetare eller andra forskare, politiker eller flyktinggruppens representanter. Den första diskussionen, under rubriken Finding a Place- Refugees in Modern Britain, inleddes av ICAR:s föreståndare Dr. Chris McDowell i oktober, och handlar om hur flyktingar uppfattar sin ställning i det brittiska samhället. Diskussionen kommer att fortlöpa i sex veckor, varefter nästa diskussionstema lanseras.

Från multikulturalism till assimilation?

McDowell skriver om den förändring i integrationsdebatten som skett i Storbritannien, där den tidigare rådande linjen med multikulturalism som rättesnöre fått ge vika för en politik mer inriktad på assimilering, och hur detta påverkar minoritetsgruppers position i samhället. Denna diskussion förväntas bli början på ett virtuellt fora där besökare på hemsidan och andra intresserade kan ta ställning och formulera tankar kring de frågor som berörs. Diskussionerna kommer sedan att sammanfattas på hemsidan.

Den tredje och mest omfattande fasen består av en kvalitativ forskningsstudie baserad dels på frågeformulär, dels djupintervjuer av flyktingar. Den information som samlas in kommer att analyseras utgående från ett teoretiskt ramverk utstakat av de tidigare faserna i projektet och resultatet kommer att presenteras på en konferens och i en slutlig forskningsrapport.

En intressant detalj är projektets finansiering – från The Sigrid Rausing Trust – en fond för stöd till projekt som slår vakt om och utvecklar sociala och mänskliga rättigheter. Fonden är grundad och står under ledning av Sigrid Rausing, dotter till Ruben Rausing, svenska Tetrapaks grundare. Genom fonden finansieras en rad intressanta projekt inom migrations- och integrationsområdet. Sammanlagt fördelas under 2006 15 miljoner pund till organisationer och forskningsinstitut.