Rapport från NHO (Norskt Näringsliv) om invandring, integration och sysselsättning

2006-11-17

Näringslivets Huvudorganisation (NHO), Norges motsvarighet till Svenskt Näringsliv, har nyligen gett ut en rapport om invandring, integration och sysselsättning. Rapporten ger ett intressant perspektiv på situationen i Sverige. Beskrivningen av tillståndet för integrationen i Norge och förslagen till lösningar känns igen från Sverige. Vi får veta hur situationen ser ut för personer med utländsk bakgrund i skolan och på arbetsmarknaden. Rapporten ger också en bra introduktion till dagens lagstiftning i Norge, t.ex. integrationslagen. 

Sverige och Norge – lika som bär?

Precis som i Sverige är sysselsättningsgapet i Norge mellan inrikes och utrikes födda stort; 69 jämfört med 58 procent är sysselsatta. Vi känner också igen andra uppgifter som liknar dem i Sverige. Personer som är födda utanför Europa har betydligt lägre sysselsättning än personer födda inom Europa. Det finns ett klart samband mellan utbildning och sysselsättning och andelen sysselsatta ökar med vistelsetiden i landet. Men även med hänsyn taget till utbildning har utrikes födda och deras barn svårare att få arbete, vilket rapporten förklarar med diskriminering och bristande nätverk. Könsskillnaderna är stora. För invandrade från alla länder i Europa är sysselsättningen högre för kvinnor än män medan det är tvärtom för övriga länder.

Också inom skolan finns samma tendenser i Norge som i Sverige: Unga med utländsk bakgrund presterar sämre i skolan och hoppar av utbildningen i större utsträckning. Men de som fullföljer gymnasiet påbörjar i lika stor utsträckning högre utbildning.

Förslag för bättre integration

För att förbättra integrationen föreslår de att staten fortsätter att satsa på kompetens. De ser positivt på att integrationslagen lägger stor vikt vid kompetensutveckling och de anser att också andra invandrare än flyktingar ska få ta del av utbudet av insatser. Norskt näringsliv efterlyser också en bättre värdering av nyanländas utbildning och kompetens, en värdering som är praktiskt användbar i arbetslivet och ger klara besked om behovet av eventuell kompletterande utbildning.

Henrik.emilsson@temaasyl.se