Från Riksdagen: Skriftlig fråga 2006/07:95 från Luciano Astudillo (s) till statsrådet Nyamko Sabuni (fp) om Anonym rekrytering

2006-11-16

Fråga från Luciano Astudillo (s) (9 november)

Personer med utomnordisk bakgrund eller ett annorlunda namn blir ofta diskriminerade när de söker arbete. För att komma åt detta problem och öka mångfalden i statsförvaltningen genomförs nu försök med anonym rekrytering, ett försök som den socialdemokratiska regeringen tog initiativ till. Försöket innebär att den sökandes personuppgifter blir kända först när och om personen i fråga blir kallad till anställningsintervju. De myndigheter som ingår i försöket är Arbetsmarknadsverket, Boverket, Försäkringskassan, Linköpings universitet, Länsstyrelsen i Skåne, Rikspolisstyrelsen och Statens pensionsverk.

Men problem med diskriminering på grund av utomnordisk bakgrund är inte koncentrerad endast till den statliga sektorn. Målet måste vara att hela den svenska arbetsmarknaden blir jämställd varför det krävs att även det privata näringslivet anammar modellen med anonym rekrytering. Det borde därför ligga i integrations- och jämställdhetsministerns intresse att upprätta en dialog med Svenskt Näringsliv för att på så sätt påskynda integrations- och jämställdhetsarbetet även hos de privata arbetsgivarna.

Vilket initiativ avser statsrådet att ta för att få privata arbetsgivare att införa modellen med anonym rekrytering?

Svar från Statsrådet Nyamko Sabuni (fp) (16 november)

Luciano Astudillo har frågat mig vilka initiativ jag avser vidta för att få privata arbetsgivare att införa modellen med anonym rekrytering. Med det menas, antar jag, en modell med avidentifierade ansökningshandlingar.

Arbetet mot diskriminering måste ske genom en rad olika insatser på alla nivåer och inom olika delar av samhället. Bland annat måste rekryteringsprocesser utvecklas för att säkerställa en rekrytering fri från diskriminering. Avidentifierade ansökningshandlingar kan vara ett led i detta.

Som Luciano Astudillo nämner har ett antal myndigheter fått i uppdrag att delta i en försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar. Parallellt med försöksverksamheten kommer en studie att genomföras av hur vissa myndigheter arbetar med sina rekryteringar för att motverka diskriminering, utan krav på att tillämpa någon särskild metod. Dessa uppdrag skall redovisas den 31 mars 2008.

Vår ambition är att utveckla en effektiv rekryteringsprocess fri från diskriminering, och förhoppningsvis ger resultaten från dessa uppdrag ett gott underlag för detta arbete. I det sammanhanget kommer det att vara av stor vikt för staten att sprida kunskaper och erfarenheter som kan hjälpa fler arbetsgivare, i såväl den offentliga som den privata sektorn, att hitta och använda rekryteringsprocesser som säkerställer rekrytering fri från diskriminering.  

Det kan tilläggas att det inte är något som hindrar att privata arbetsgivare redan i dag prövar metoden med avidentifierade ansökningshandlingar.

Källa: www.riksdagen.se