Utvärderingar och uppföljningar av introduktionen för nyanlända invandrare

2007-05-03

Här samlar vi de uppföljningar och utvärderingar av introduktionen som Integrationsverket gett ut.

Det som ligger till grund för mycket av arbetet med nyanlända invandrare är den överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i Sverige som tecknats mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket, Myndigheten för skolutveckling, Statens skolverk och Sveriges Kommuner och Landsting

Överenskommelse om utveckling av introduktionsinsatser för nyanlända invandrare i Sverige (senaste version från mars 2006)

Utvärderingar av den centrala överenskommelsen 

Externa utvärderingar om överenskommelsen för en bättre introduktion för nyanlända invandrare som Integrationsverket initierat.

Utvärdering av den centrala överenskommelsen, Delrapport 2005

Utvärdering av den centrala överenskommelsen 2005

Utvärdering av introduktionen för nyanlända flyktingar m.fl.

Integrationsverket har sedan 2002 med hjälp av enkäter till kommunala handläggare undersökt hur nyanlända invandrares integration ser ut. Utvärderingarna visar vilka insatser de nyanlända fått och om introduktionen lever upp till de nationella målen.

Integrationsverkets rapportserie 2002:4 Hur togs de emot? Enkätundersökning om 28 kommuners introduktionsverksamhet för nyanlända 1999.

Integrationsverkets Rapportserie 2004:1 Integration – var god dröj: Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001

Integrationsverkets Rapportserie 2005:01 Introduktion för nyanlända invandrare – enkätundersökning 2004

Ett förlorat år: En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader, Integrationsverkets stencilserie 2007:05

Brukarundersökningar

Undersökning genom webbaserad enkät till deltagare som avslutat introduktionen om vad de tycker om de olika aspekterna av introduktionen 

Nyanlända kommenterar introduktionen: Resultat av brukarundersökning för flyktingar och invandrare som avslutat introduktionen 2003

Nyanlända kommenterar introduktionen: Resultat av NKI brukarundersökning för flyktingar och invandrare som avslutat introduktionen 2004

Ensamkommande barn 

Rapporten belyser situationen för barn som kommer utan vårdnadshavare till Sverige (så kallade ensamkommande barn) och hur situationen har utvecklats.

Integrationsverkets Rapportserie 2003:1 Ensamkommande barn – organisation och samverkan kring arbetet med introduktion – en uppföljning i åtta kommuner år 2002

Utvecklingen av introduktionen för nyanlända invandrare

Integrationsverket har också gjort ett antal kvalitativa undersökningar om hur introduktionen för nyanlända invandrare utvecklas i kommunerna.

Integrationsverkets Rapportserie 2002:3 Utveckling av introduktionen år 2001

Integrationsverkets rapportserie 2003:2 Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 2002

Integrationsverkets Rapportserie 2004:2 Introduktion – men inte för alla: Utveckling av introduktionen för nyanlända invandrare år 2003

Integrationsverkets Rapportserie 2006:3 »Den aktive deltagaren« – Intervjuundersökning kring introduktionen av nyanlända invandrare

Uppföljning om bosättning och val av bostadskommun för nyanlända invandrare

Uppföljning av den information om olika bostadsorter som Migrationsverket ger nyanlända invandrare. Syftet är att se på hur informationsmaterialet används och framförallt att bedömma vilka effekter denna information haft för valet av bostadsort och förutsättningarna att delta i introduktionen.

Bosättning med förhinder – en intervjuundersökning om bosättningsinformationen "Introduktion och bostadsorter" 2004

Kostnadsupföljning av introduktionen

Kostnadsuppföljningarna undersöker utvecklingen av kommunernas kostnader för försörjningsstöd för nyanlända flyktingar.

Integrationsverkets rapportserie 2002:07 Ett steg bakåt? – Kommunernas kostnader för försörjningsstöd för de flyktingar m.fl. som mottogs år 1998