Migrationsverkets prognos – fler asylsökande, högre bifallsandelar

2006-11-20

I Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos för de närmaste åren förutspås en ökning av antalet asylsökande, främst från Irak. Andelen bifall bedöms öka till omkring 50 procent medan andelen överklagandeärenden minskar. Enligt prognosen beräknas 25 000 asylsökande komma till Sverige under åren 2007 respektive 2008.

Ökning av antalet asylsökande – och andelen ensamkommande barn

Under innevarande år beräknas antalet asylsökande bli 22 000, en ökning jämfört med tidigare prognoser. Även antalet ensamkommande barn har ökat, i synnerhet från Irak, Somalia och Afghanistan. Som Tema asyl tidigare redovisat minskar antalet asylsökande totalt till EU medan Sveriges andel förefaller öka.

En större andel av de asylsökande bedöms nu och framöver ha skyddsbehov (delvis beroende på tillämpningen av den nya utlänningslagen, bl a genom utvidgningen av skyddsbehovsgrunden väpnad konflikt).  Värt att notera är också att andelen som överklagar tycks minska. De nya Migrationsdomstolarna har fått färre ärenden än beräknat och uppges nu ha viss överkapacitet

Fler irreguljära till EU – och Sverige?

Enligt prognosen har antalet irreguljära migranter ökat till EU. Färre personer söker asyl, men väljer att vistas i landet utan att legalisera sig. Om detta också gäller Sverige framgår inte av rapporten, men ökningen av antalet avvikna från det svenska mottagningssystemet tyder på att allt fler blir kvar i landet utan legal status. Återvändandesystem och program har ringa effekt eller utnyttjas inte fullt ut.

Flest i eget boende

Vid slutet av september 2006 var 31 000 inskrivna i mottagningssystemet. Antalet bedöms minska något 2007 och 2008 till omkring 28 000.   För åren 2008 och 2009 är prognosen emellertid beroende av medelstilldelningen; vid en oförändrad tilldelning kan antalet stiga till 43 000 år 2009, enligt Migrationsverket.

Fördelningen mellan eget boende och anläggningsboende förväntas bli densamma som nu, dvs 40 procent i anläggningsboende mot 60 procent i eget boende. Effekterna av den förra regeringens avveckling av bostadsbidraget vid eget boende tycks med andra ord inte haft önskad effekt.

Christian Råbergh, christian.rabergh@temaasyl.se