Kartläggning av arbetsförmedlingarnas insatser för utrikes födda

2006-12-01

IFAU har på regeringens uppdrag följt upp vilka insatser arbetsförmedlingen bedrivit för utrikes födda under 2005 och de resultat insatserna haft. Rapporten, skriven av Kristina Sibbmark och Olof Åslund, beskriver också de särregleringar och riktade insatser som finns när det gäller utrikes födda i arbetsmarknadspolitiken.

Generella insatser och riktade åtgärder för utrikes födda

Personer med utländsk bakgrund ska inte särbehandlas inom arbetsmarknadspolitiken, förutom under första tiden i Sverige. Trots det beskriver rapporten en lång rad insatser där undantag görs och säråtgärder genomförs i Arbetsmarknadsverkets regi. Några exempel på särregleringar inom de generella arbetsmarknadspolitiska programmen:

- Långtidsinskrivna invandrare har, till skillnad från andra arbetslösa, möjlighet att få gymnasial utbildning inom det reguljära utbildningsväsendet som arbetsmarknadsutbildning.

- Arbetsförmedlingen får anvisa person till arbetspraktik utan att arbetsgivaren behöver betala ett finansieringsbidrag.

- Utrikes födda kan hänvisas till förberedande insatser som svenska för invandrare (sfi) eller grund- eller gymnasieutbildning.

Dessutom finns insatser som prova på platser, yrkesbedömning, arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare och bristyrkesutbildning för redan anställa som mer riktar sig direkt mot nyanlända invandrare.

Kartläggningen bekräftar tidigare kända mönster

- Trots att riktlinjerna säger att utrikes födda ska prioriteras i arbetsmarknadspolitiken är de något underrepresenterade i arbetsmarknadspolitiska program.

- Utrikes födda är tydligt överrepresenterade i utbildningsinsatser, det gäller särskilt personer födda i Afrika och Asien och därmed underrepresenterade i program som ligger nära reguljära arbeten.

- 90 dagar efter avslutat program är det mindre sannolikhet att utrikes födda har arbete, det trots att man tar hänsyn till individegenskaper. Personer födda i Afrika har 7 procentenheter mindre sannolikhet att ha arbete 90 dagar efter insats jämfört med inrikes födda.

Undersökningen visar vidare att insatserna har samma effekter på inrikes och utrikes födda, dvs. att insatser som ligger nära reguljära arbeten ger större chanser för individer att få arbete. En förskjutning av insatser mot subventionerat arbete på bekostnad av generella utbildningsinsatser skulle därför, enligt IFAU, kunna öka chanserna för anställning för personer födda i t.ex. Afrika och Sydamerika. 

IFAU efterlyser också bättre dokumentation av de många insatser som sker lokalt och är delfinansierade av kommun eller EU-fonder.

henrik.emilsson@temaasyl.se