Från Riksdagen: Skriftlig fråga 2006/07:253 från Lars-Ivar Ericson (c) till statsrådet Nyamko Sabuni (fp) om Folkbildningens roll för att bryta utanförskapet i storstäderna

Fråga från Lars-Ivar Ericson (c) den 30 november

Att bekämpa det utanförskap som många människor upplever i våra storstäder är en angelägen uppgift. Här behövs insatser av stat, kommun, föreningsliv och så vidare. Det är även viktigt att folkbildningen involveras tydligt och systematiskt som en viktig aktör när det gäller regeringens storstadssatsning och arbetet med att undanröja utanförskapet.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till statsrådet:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att uppvärdera folkbildningens roll för att bryta utanförskapet i storstäderna?

Svar på fråga av Statsrådet Nyamko Sabuni (fp) den 6 december

Lars-Ivar Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att uppvärdera folkbildningens roll för att bryta utanförskapet i storstäderna.

Inledningsvis vill jag nämna att jag håller med Lars-Ivar Ericson om vikten av att bekämpa det utanförskap som många människor upplever i våra storstäder och att folkbildningen tillsammans med folkrörelserna och det övriga föreningslivet har en viktig funktion att fylla i detta arbete. Vi måste dock ha klart för oss att regeringen inte kan påtvinga människor att delta i föreningsliv och lika lite kan vi tvinga föreningslivet att söka upp dem som lever i utanförskap. Folkbildningen, folkrörelserna och det övriga föreningslivet ska vara självständiga och oberoende krafter i samhället och regeringen kommer att verka för att minska den statliga styrningen som sker genom villkorade statsbidrag till föreningslivet.

Stora delar av det allmännyttiga föreningslivet får offentligt stöd och skattebefrielse, dessa privilegier är självklara och ska bestå, eftersom ett fungerade samhälle är beroende av folkrörelsernas och det övriga föreningslivets idealitet och idéer. Men med dessa privilegier följer också ett samhällsansvar. I detta ansvar ingår som en av de absolut främsta uppgifterna att dela det samhälleliga ansvaret för människor i utanförskap med övriga sektorer i samhället och varje enskild människa.

Regeringen har nu påbörjat arbetet med att på olika sätt söka skapa bästa möjliga förutsättningar för folkbildningen och föreningslivet att bedriva sin allmännyttiga verksamhet. Som särskilda satsningar kan nämnas att regeringen från och med 2007 avser att öka stödet till folkbildningen med 500 miljoner kronor och stödet till idrotten med 500 miljoner kronor. Dessa satsningar kommer även att komma storstadsområdena och de föreningar som arbetar där till del. Dessutom görs en särskild satsning på att bryta ungdomars utanförskap i och med att regeringen avser att anslå 4,8 miljoner kronor från och med 2007 för ett särskilt verksamhetsutvecklingsbidrag till allmänna samlingslokaler för ge ungdomar, särskilt i storstadsområdena, bättre tillgång till allmänna samlingslokaler som är anpassade till ungdomars kultur- och fritidsformer.

Det är således folkbildningens, folkrörelsernas och det övriga föreningslivets eget ansvar att arbeta för att bryta utanförskapet i storstäderna. Regeringens uppgift är att se till att de ges bästa möjliga förutsättningar för detta arbete.