AMS spår en försämrad situation på arbetsmarknaden för utrikes födda

2006-12-07

Arbetsmarknadsstyrelsen har publicerat sina arbetsmarknadsutsikter för 2007. De ger en positiv bild av sysselsättningstillväxten, men varnar också för stora problem för utrikes födda, särskilt dem födda utanför Europa.

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Rapporten visar att arbetslösheten varierar kraftigt mellan olika grupper. Arbetslösheten bland inrikes födda har minskat i betydande omfattning medan en ganska begränsad nedgång skett för utrikes födda. För dem som är födda utanför Europa har det endast skett en marginell nedgång av den öppna arbetslösheten. Det är helt och hållet arbetsmarknadspolitiska program som håller tillbaka en ökning av den öppna arbetslösheten bland utomeuropeiskt födda.

Arbetslösheten är alltså fortsatt hög bland utrikes födda, ungefär dubbelt så hög som bland inrikes födda. Skillnaden blir än större om man jämför utomeuropeiskt födda med inrikes födda. I oktober 2006 var drygt 8 procent av de utrikes födda arbetslösa jämfört med strax över 4 procent bland de inrikes födda. Bland utomeuropeiskt födda låg nivån på nästan 11 procent.

Räknar man in arbetsmarknadspolitiska program uppgår arbetslösheten för utrikes födda i oktober 2006 till 13,5 procent och bland utomeuropeiskt födda till nästan 18 procent. Bland inrikes födda var nivån knappt 7 procent. AMS räknar med att den öppna arbetslösheten ökar betydligt bland utrikes födda år 2007 och att uppgången i första hand faller på utomeuropeiskt födda. Anledningen till de stigande talen är deras svåra situation på arbetsmarknaden i kombination med en neddragning av de arbetsmarknadspolitiska programmen.

Den segregerade arbetsmarknaden kommer att förstärkas

Parallellt med en hög arbetslöshet finns det en stigande brist på arbetskraft. Det är tydligt att AMS inte tror att de utrikes födda kan avhjälpa bristerna på arbetskraft som förväntas på arbetsmarknaden. De ser flera anledningar till det. AMS lyfter fram att det finns en mycket stor andel med högst grundskoleutbildning bland de utrikes födda. Bland de inskrivna på arbetsförmedlingen med högst grundskola står de utrikes födda för mer än hälften: 51 procent, jämfört med 27 procent bland högskoleutbildade.

Arbetsmarknadsutvecklingen för gruppen grundskoleutbildade är mycket negativ med snabbt stigande arbetslöshet. Detta kommer alltså att drabba utrikes födda mycket hårt. Den bristande utbildningsbakgrunden hos många utrikes födda skapar behov av omfattande och långsiktiga insatser om dessa personer någonsin ska få ett riktigt fotfäste på arbetsmarknaden. AMS ser vuxenutbildning och arbetsmarknadsutbildning som ett måste för den stora gruppen arbetslösa utrikes födda, särskilt för dem med kort utbildning. En lägre volym av vuxenutbildning nästa år riskerar, enligt AMS, att medföra att många inte får den kompletterande grundutbildning som krävs för de ska kunna gå vidare till yrkesutbildning.

AMS menar vidare att utrikes födda kommer att ha begränsad nytta av nystartsjobben som införs från den 1 januari 2007 eftersom många inte har lämplig kompetens för arbetsuppgifterna.

Utrikes födda nyckeln i sysselsättningspolitiken

Hur situationen utvecklar sig för utrikes födda på arbetsmarknaden kommer att vara helt avgörande för den allmänna sysselsättningsutvecklingen de närmaste åren. Under 2006 och 2007 upplever Sverige en historiskt stor ökning av den arbetsföra befolkningen. Hälften av ökningen står de utrikes födda för, och då särskilt nyanlända utrikes födda. Den stora ökningen av utrikes födda i den arbetsföra befolkningen kräver en mycket stark sysselsättningstillväxt för att andelen arbetslösa ska minska och andelen sysselsatta öka. 15 000 fler utrikes födda måste arbeta år 2007 för att behålla dagens deltagande i arbetslivet på knappt 70 procent för utrikes födda.

De arbetsmarknadsutsikter som AMS nu kommer med ger anledning till stor oro. AMS skriver att den stora utmaningen framöver är att åstadkomma en ihållande uppgång av arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda. Antalet utrikes födda i befolkningen ökar kontinuerligt och det behövs en god integrationspolitik för att nå en tillräcklig tillströmning i arbetskraften, i annat fall blir den totala förändringen av arbetskraften inklusive inrikes födda mycket begränsad.

Henrik.emilsson@temaasyl.se