Utvärdering av det tyska integrationsprogrammet

2007-04-08

En första utvärdering har gjorts av de integrationsprogram som infördes i Tyskland genom den nya invandringslagen den 1 januari 2005. Utvärderingen menar att de nya integrationsprogrammen innebär en kvalitetsförbättring jämfört med tidigare men att det finns stora möjligheter att förbättra dem.
 
Integrationsprogrammen kom till för att underlätta invandrares integration och består av språkträning och samhällsorientering. Deltagande är obligatoriskt för nyanlända invandrare och frivilligt för dem som bott länge i landet. Den invandrade betalar själva delar av kostnaden för programmet. I dagsläget finns det över 1000 institutioner som ger integrationsprogram.

Utvärderingen visar att det nya integrationsprogrammet, som infördes snabbt, har haft vissa implementeringsproblem. Det går inte att säga så mycket om integrationskursernas resultat eftersom slutprovet är frivilligt. Men det har visat sig att utbildningsanordnarna oftast inte lyckas individualisera språkutbildningen vilket beror på alltför många anordnare som samarbetar dåligt med varandra.
 
För att höja kvaliteten på integrationsprogrammen föreslår utvärderingen:

  • Bättre uppföljning och kontroll genom att införa ett obligatoriskt examensprov.
  • Mer flexibelt system bättre anpassat till olika målgruppers kunskapsnivå.
  • Mer fokus på samhällsorientering.
  • Större insatser för att nå ytterligare grupper av arbetslösa invandrare.
  • Mer inslag av arbetsmarknadsfokus och vidare studier.
  • Förbättra de ekonomiska incitamenten för utbildningsanordnarna att bedriva bra utbildning.

Ladda ner utvärderingen