Integration i vårbudgeten

2007-04-17

Trots goda ekonomiska tider ger regeringen en dyster bild av utvecklingen av arbetsmarknadsintegrationen. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är lägre, långtidsarbetslösheten högre och andelen tidsbegränsade anställningar större bland utrikes födda än bland personer födda i Sverige.

De nyanlända flyktingarna och deras anhöriga har en särskilt utsatt position på arbetsmarknaden. Möjligheterna för nyanlända flyktingar att få arbete har varit begränsade. Ett år efter att flyktingarna mottagits i en kommun är cirka 6 procent av kvinnorna och 14 procent av männen sysselsatta. Två år efter mottagandet är 12 procent av kvinnorna och 25 procent av männen sysselsatta. Regeringen avsätter under 2007 4,1 miljarder kronor som ska gå till kommunerna för att genomföra introduktion för nyanlända invandrare.

Insatser för att minska utanförskapet

Enligt regeringen räcker inte generella åtgärder - att göra det mer lönsamt att arbeta, billigare att anställa, bättre matchning - för att minska utanförskapet på arbetsmarknaden för utrikes födda. I vårbudgeten lanseras därför ett integrationspaket i huvudsak riktade mot nyanlända invandrare, som Tema asyl & integration till viss del redan tidigare skrivit om.

I integrationspaketet ingår:

  • Instegsjobb, som är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor.
  • Förstärkning av arbetsförmedlingens resurser för yrkesbedömning.
  • Fortsatt satsning på kompletterande utbildning.
  • Fortsatt kompetensutveckling av lärare i svenska för invandrare.
  • Inspektionen av sfi intensifieras.
  • 100 miljoner kronor till hyresgarantier för grupper som har en svag ställning på bostadsmarknaden.
  • Extra, prestationsbaserad, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande.

Regeringen flaggar också i vårbudgeten för kommande insatser under 2008, som att undersöka möjligheterna att stärka individens incitament att snabba på inträdet på arbetsmarknaden, att inleda en försöksverksamhet med så kallade nystartscentrum i ett antal kommun- och stadsdelar där utanförskapet är särskilt stort. En utredning för en effektivare introduktion har redan tillsatts och ska rapportera sina slutsatser sommaren 2008.

Läs mer om vårpropositionen här.