Schablonbilden av flyktingsmugglaren ifrågasatt i artikel

2007-07-03

Journalisten och ledamoten i NTG-asyl & integrations referensgrupp Per Wirtén skriver i en tänkvärd artikel i Expressen om flyktingsmuggling, bland annat med utgångspunkt från två i Sverige bosatta flyktingsmugglare och deras verksamhet. I artikeln avlivas myten om smugglaren som en profithungrig och hänsynslös, kriminell person.

Wirtén knyter an till en nyligen utkommen doktorsavhandling, Navigating borders. Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling into the Netherlands av den holländska sociologen Ilse van Liempt i vilken ett 50-tal smugglade har intervjuats. Genom intervjuerna ger van Liempt en bild av de som arbetar med människosmuggling och de som använt sig av deras tjänster. van Liempt finner bland sina informanter endast något enstaka fall av påtvingad smuggling eller annan brottslig verksamhet. Smugglingen beskrivs istället som en väl organiserad marknad där konkurrens råder, ofta till den smugglades fördel. Schablonbilden av den smugglade som offer bleknar alltmer, menar Wirtén i sin kommentar till van Liempts studie.

Läs hela artikeln på expressen.se 

Länk till abstract av Navigating borders. Inside Perspectives on the Process of Human Smuggling into the Netherlands och Ilse van Liempts slutsatser på organisationen IMISCOE:s hemsida

Beställ van Liempts avhandling via Amsterdam University Press