Tyskland uppdaterar sin lag om migration och integration

2007-07-22

År 2005 fick den tyska federala regeringens för första gången ett samlat ansvar för integrationsfrågor genom en migrations- och integrationslag. Grunden för integrationsinsatserna är ett obligatoriskt integrationsprogram med språk- och samhällskunskapsundervisning i centrum. Sedan lagen infördes beräknas 237 000 av de 360 000 som har plikt att delta ha skrivit in sig i ett integrationsprogram och över 100 000 har fullföljt och examinerats.

Ny migrations- och integrationslag

Den tyska regeringen har nu reformerat 2005 års lag med ytterligare insatser för att förbättra integrationen. Reformerna har uttryckligen utgått från EU:s 11 gemensamma principer för integration.

Den nya lagen innbär bland annat:

  • De invandrare som idag inte har uppehållstillstånd, utan "tolereransstatus" ges nu möjligheten att få temporära uppehållstillstånd. 
  • Höjd minimiålder för familjeåterförening för make/maka till 18 år.
  • Tidigare språkkrav kombineras nu med en lojalitetsförklaring till den tyska konstitutionen och demokratiska normer för att få bli medborgare.
  • Alla som vill invandra till Tyskland måste klara en grundläggande språktest.
  • Det blir lättare att invandra som företagare

Reformerat introduktionsprogram

Det sker också förändringar i de tyska integrationsprogrammen för invandrare. De ska nu ta mer hänsyn till olika gruppers behov som ungdomar, kvinnor, kvinnor med barn och dem med begränsad läs- och skrivkunnighet. Muslimska kvinnor ska t.ex. få möjligheten att delta i kurser med bara kvinnor och barnpassning ska ges i samband med språkutbildning för småbarnsföräldrar. Andra förändringar är:

  • Det maximala antaler undervisningstimmar i tyska höjs från 600 till 900.
  • Subventionerrna för de deltagare som har låg inkomst minskar.
  • Ekonomiska böter för dem som inte går de introduktionsprogram som de är skyldiga till.
  • Budgeten för integrationskurserna ökar till 154 miljoner Euros från och med 2008.

Den nationella intregrationsplanen är slutpunkten på en lång konsultationsprocess. Integrationsminister Maria Böhmer har inrättat arbetsgrupper som tagit fram förslagen, bland annat i samråd med invandrarorganisationer. En utvärderingsrapport om integrationsprogrammen från Ramboll har också fungerat som ett viktigt underlag.

Läs mer om den nya lagen och om dess koppling till EU:s integrationspolitik i en artikel av Eric Leise på Migration Policy Institutes hemsida