Skolverkets lägesbedömning när det gäller Svenska för invandrare

2007-11-10

Skolverkets årliga lägesbedömning innehåller ett kapitel om sfi. Där redovisar Skolverket kostnader och resultat samt ger ett antal rekommendationer.

Fakta

Mellan 2001/02 och 2006/07 har antalet heltidstjänster inom sfi ökat från 1 200 till 1 500. Kostnaden har under samma period ökat från 841 miljoner till 1023 miljoner. Läsåret 2005/06 deltog 52 500 i sfi varav 25 400 var nybörjare, vilket är det högsta på 10 år. Snittkostnaden per heltidsstuderande har under perioden minskat från 48 000 till 31 000.

Läsåret 2006/07 hade omkring 70 procent av lärarna i sfi en pedagogisk högskoleutbildning, vilket är den lägsta andelen jämfört med övriga skolformer. Av lärare i kommunal verksamhet hade 75 procent pedagogisk högskoleutbildning, medan andelen var betydligt lägre hos andra anordnare, 50 procent. 83 procent av sfi-lärarna var kvinnor.

Resultat

Ungefär 33 procent av nybörjarna i sfi läsåret 2003/04 hade godkänts i sfi studieväg 3 kurs D t.o.m. läsåret 2005/06. Det nationella provet i sfi fungerar, med något enstaka undantag, som det villkor som måste vara uppfyllt för att få godkänt på nivå D. Omkring 63 procent av nybörjarna hade minst Godkänd på någon kurs oavsett studieväg. Studieresultatet varierade med ålder och utbildningsbakgrund. Yngre studerande och studerande med längre utbildningsbakgrund blev i större utsträckning godkända än andra studerande.

Andelen som slutade utan att ha godkänts eller som avbröt utbildningen var 34 procent, vilket är den lägsta andelen sedan läsåret 1993/94. 4 procent av nybörjarna 2003/04 avbröt sin sfi-utbildning på grund av att de fått arbete.

Skolverkets rekommendationer

Skolverket anser att det är viktigt att sfi-utbildningar utformas utifrån ett brett integrationsperspektiv. Sfi bör handla både om yrkessvenska och ett språkkunnande där man lär sig den grundläggande svenska som man behöver som medborgare, i kontakter med skola, sjukvård, myndigheter etc.

Olika grupper av flyktingar och invandrare har mycket olika behov av språkstudier varför det är viktigt att individuella studieplaner upprättas för sfi-studerande. Flyktingar och invandrare bör, enligt Skolverket, ges möjlighet till återkommande utbildning för att successivt utveckla språket och till praktikplatser för att lära sig använda språket.

Även om andelen sfi-studerande som slutade utan att ha godkänts eller som avbröt utbildningen har minskats sedan läsåret 1993/94 anser Skolverket att måluppfyllelsen inte är tillräcklig. Skolformerna inom vuxenutbildningen har delvis olika regelsystem. Det kan uppstå tolkningsproblem i de fall en studerande deltar i såväl utbildning inom kommunal vuxenutbildning som sfi. Regeringen bör överväga att harmonisera bestämmelser som rör kommunal vuxenutbildning och sfi.  

Skolhuvudmännen bör, anser Skolverket vidare, analysera orsaker till och vidta åtgärder med anledning av, dels att en stor andel av eleverna inte når upp till nivån för betyget Godkänd, dels den stora andelen studerande som avbryter sina studier.

Läs mer om på Skolverkets hemsida.