En övergripande strategi för migration

2008-01-01

I december 2005 antog Europeiska rådet dokumentet Övergripande strategi för migration: Prioriterade åtgärder med inriktning på Afrika och Medelhavsområdet. I den övergripande strategin formuleras en konsekvent politik och konsekventa åtgärder avseende migration genom att ett brett spektrum av migrationsfrågor tas upp och de olika relevanta politikområdena sammanförs, däribland yttre förbindelser, utveckling, sysselsättning samt rättvisa, frihet och säkerhet. Den antagna strategin avspeglar konkret, aktiv solidaritet som bygger på att ansvaret delas mellan medlemsstaterna och även med tredjeländer.

Elizabeth Collett har nu för European Policy Centres räkning skrivit en rapport om hur denna övergripande strategi har realiserats. Slutsatsen är att EU för närvarande saknar både kompetens och politisk vilja för att fullfölja strategin i praktiken. Med andra ord finns det fortfarande att stort glapp mellan retorik och verklighet.

Läs studien