Introduktion och integration av nyanlända flyktingar och invandrare. Utredningar, granskningar, resultat och bristområden

2008-01-15


Rapporten innehåller en sammanställning av några av de många utredningar och rapporter som publicerats de senaste åren i Sverige om introduktion och integration av nyanlända. Dessutom redovisas internationella/europeiska organisationers syn på och rekommendationer gällande svensk integrationspolitik. För att komplettera bilden bör läsaren också ta del av den av temagruppen initierade forskningsstudien Talking about integration. Discourses, alliances and theories on labour market integration in Sweden som ger en utomordentligt intressant bild av de svenska diskurserna, eller om man så vill, retoriska tankefigurerna, om svensk integrationspolitik – från ett norskt perspektiv. Skriften kan beställas från info@temaasyl.se.

 Introduktion och integration av nyanlända invandrare och flyktingar. Utrdeningar, granskningar, resultat och bristområden