Nationella temagrupper i Equal - strategisk resurs eller fortsatta projekt?

2008-09-05

De nationella temagrupperna i Equal är en av de centrala komponenterna i det experimentella och nyskapande EU-programmet. Temagruppernas syfte är att utifrån projektresultat och erfarenheter i de s k Utvecklingspartnerskapen påverka system och policies inom respektive politik/temaområde. De nationella temagrupperna var också kopplade till motsvarande arbete på EU-nivå genom de Europeiska temagrupperna. I Sverige verkade åtta temagrupperna inom följande teman: Företagens samhällsansvar, Nya vägar till arbetsmarknaden, Lärande, Jämställdhet, Partnerskap, Fritt fram! (målgrupp HBT-grupperna), Socialt företagande och Asyl och integration.

Svenska ESF-rådet har nu låtit undersöka temagruppernas verksamhet och resultat genom en enkät till ansvariga projektledare/koordinatörer. Resultatet redovisas i en studie, Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?, där det bl a framgår att merparten av temagrupperna inte arbetat utifrån de av EU-kommissionen och ESF-rådet givna riktlinjerna. I flera fall har dock grupperna ändå åstadkommit intressanta resultat och i viss grad kunnat påverka system och policies – om än ej utifrån en validering av produkter framtagna av deltagande Utvecklingspartnerskap.

Läs rapporten Nationella temagrupper i Equal – strategisk resurs för spridning/påverkan eller nya projekt?

Läs mer om de Nationella temagrupperna i Equal 

Läs mer om de Europeiska temagrupperna i Equal

Läs mer om den Europeiska temagruppen asyl