„Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben“ Transnationellt samarbete i Europeiska socialfonden

2009-02-23

Inom ramen för det transnationella samarbetet i Europeiska socialfonden har ett antal s k Transnationella lärandenätverk etablerats. Två av dessa är av stort intresse för det samarbete som skall finnas mellan de nationella/regionala temagrupperna i Sverige i socialfonden och lärandenätverken på EU-nivå: Increasing the Participation of Migrants and Ethnic Minorities in Employment och Social and Vocational Integration of asylumseekers and Victims of Trafficking.

Vid de två lärandenätverkens konstituerande sammanträden i Berlin i januari 2009 framkom att det redan i inledningsskedet finns en rad beröringspunkter, gemensamma prioriteringar och utvecklingsområden mellan de medverkande medlemsstaterna/regionerna i lärandenätverken och de svenska temagrupperna. Liknande kopplingar finns också till prioriteringar och aktiviteter till framtida projekt inom Europeiska integrationsfonden – nu aktuell genom den första utlysningen av projektmedel. Bland de nya nätverken på EU-nivå och temagrupperna på regional/nationell nivå i Sverige finns flera inslag som är av stort intresse för alla som arbetar med integrations- och arbetsmarknadsfrågor med målgrupp asylsökande och flyktingar/invandrare.

Läs mer här