Internationella Hälsokommunikatörer utvärderas i stort forskningsprojekt

2009-04-20

Det ursprungligen inom Equal och Europeiska socialfonden utvecklade konceptet med sk internationella hälsokommunikatörer skall nu utvärderas inom ramen för ett omfattande forskningsprojekt vid Malmö högskola (MIM (Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare).

Projektets budget uppgår till 13,9 miljoner och delfinansieras med 6,8 miljoner från Europeiska flyktingfonden. Parterna – Malmö högskola (MIM) Lunds universitet, (Socialmedicin och global hälsa) Uppsala universitet (Folkhälso- och vårdvetenskap) Blekinge Tekniska högskola, Region Skåne, Regionförbundet Östsam, Landstinget Blekinge, Botkyrka kommun, Eskilstuna kommun, Kinda kommun, Malmö Stad, Enskede-Årsta-Vantör/Stockholms Stad och Socialstyrelsen – bidrar tillsammans med resterande belopp.

Fondens motivering lyder:
”Projektet bygger vidare på de förberedelser och fas I (IMHAd, fas I) i en långstidsstudie för att utvärdera effekterna på folkhälsan och hälsoekonomiska effekter av de internationella hälsokommunikatörernas arbete i Sverige som har genomförts med medfinansiering av Europeiska flyktingfonden.

Projektet avser att verkar inom ett viktigt område, nyanlända flyktingars hälsa, och syftar till att utvärdera de internationella hälsokommunikatörernas arbete samt utveckla ett nationellt kvalitetssäkrat hälsokommuniaktörskoncept. Projektansökan är välformulerad och tydlig med en tillsynes gedigen forskarkompetens inom projektet.


Vidare har projektet flera relevanta projektpartner spridda över landet samt en tilltänkt samverkan med pågående verksamheter och projekt beträffande hälsokommunikatörer, t.ex. projektet ”Partnerskap Skåne” som finansierats av fonden, vilket borgar för att projektet är väl förankrat.”

IMHAd: s forskning startade september 2007 vid Lunds universitet. Samarbetet mellan parterna säkerställer för att forskningen tar vara på erfarenheter och kunskaper rörande migrations¬relaterad hälsa/ohälsa och att forskningsresultaten får stor spridning så att de kan bidra till att utjämna den ojämlika folkhälsan och till att främja hälsa, välbefinnande och livskvalitet i vårt mångkulturella samhälle. 

Läs mer om Internationella hälsokommunikatörer

Läs mer om IMHAd (Impact of multicultural Health Advisors)

Kontakt:
katarina.lothberg@lothberg.eu