Rapport om migranters levnadsförhållanden i Europa: Migration, a journey into poverty? A Caritas Europa study on poverty and exclusion of immigrants in Europe

2006-08-24

Caritas studie utgiven i juni 2006 om migranters socioekonomiska förhållanden analyserar och identifierar fattigdomsfällor som migranter ofta faller i. Rapporten utgår ifrån fem delområden; arbete, bostad, hälsa, utbildning och deltagande i det offentliga livet. Såväl Caritas egna arbete på gräsrotsnivå som en stor mängd annan forskning står till grund för studien.

Och det är en dyster bild som framställs av verkligheten för de 56.1 miljoner migranter som befinner sig i Europa. Speciellt utsatta är de uppskattningsvis 5 miljoner ”irreguljära” som lever ett skuggliv utanför den europeiska välfärden, likaså utpekas bland annat asylsökande som en särskilt sårbar grupp. Orsakerna till fattigdomen och det sociala utanförskapet står att finna såväl inom lagstiftning som i rent praktiska hinder, och missgynnandet förvärras ofta till följd av diskriminering. Studien presenterar avslutningsvis nio konkreta förslag till åtgärder som kan förbättra den rådande situationen. Dessa förslag är av såväl juridisk som politisk karaktär och innehåller bl.a. åtgärder som att säkerställa efterlevnaden av internationella och nationella juridiska instrument, att öppna kanaler för laglig arbetskraftsinvandring samt att förbättra den allmänna opinionens syn på immigranter.   

Länk till rapporten på Caritas hemsida