Nationella temagrupper i Portugal - ett gott exempel

2005-03-08

Det nationella tematiska arbetet påbörjades i Portugal under våren 2003. Sju Nationella temagrupper har etablerats, varav två transversala, Partnerskap och Landsbygdsutveckling. De övriga fem är: Yrkesutbildning och sysselsättning för utsatta grupper, Social och yrkesmässig integration av flyktingar, invandrare och etniska minoriteter, Entreprenörskap och lokal utveckling, Arbetsplatsförnyelse och kompetensutveckling samt Förening av arbets- och familjeliv.

Temagrupperna träffas en gång i månaden under ledning av en koordinator och en s k facilitator som också ansvarar för att validering av projektresultat och produkter genomförs systematiskt samt att dessa sammanfattas och presenteras i form av policyrekommendationer.

Temagruppernas arbetssätt, och i synnerhet processen för valideringen av projektresultat/produkter, är genomtänkt och systematisk och säkerställer både produktkvalitet och ett effektivt spridning/påverkansarbete.

NTG-asyl kommer under året att etablera ett samarbete med de Nationella temagrupperna i Portugal i syfte att främja ett ömsesidigt lärande och utbyte av goda exempel.

Ladda ner Equal Product Validation Portugal 

Läs mer om Portugals mycket genomtänkta och välfungerande strategi för spridning/påverkan på Equals hemsida